RADOVI

Upute za izlagače

NAPOMENA*

Prilikom slanja rada molimo obavezno navesti broj područja i prezime prvog autora (npr. 3matic.doc)

INTERNACIONALNA RECENZIJA

Radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj domaćoj i internacionalnoj recenziji.

SLUŽBENI JEZIK

Službeni jezici konferencije su: hrvatski, engleski, njemački

ZBORNICI SU INDEKSIRANI U REFERENTNIM BAZAMA:

UPUTE ZA IZLAGAČE

Tehničko uređenje teksta

  • sažetak i ključne rječi moraju biti pisane u WINWORD formatu na engleskom jeziku
  • članak mora biti pisan u WINWORD formatu na 10 stranica na engleskom jeziku.
  • koristite Times New Roman font, jednostruki prored. Formati fonta su: Naslov poglavlja: 14pt, podebljano, lijevo poravnanje; Podnaslovi: 12pt, kurziv, numeracija, lijevo poravnanje; Tekst: 12pt
  • koristiti DIN A4 Format (297 x 210 mm).
  • sve margine postaviti na 20 mm na formatu DIN A4.
  • ne ostavljajte prazan prostor na stranicama. Tekst mora završavati na dnu zadnje stranice.

Citiranje

Citiranje u tekstu treba navoditi iza teksta skraćenom formom na naslijedeći način.

(Prezime;godina izdanja,stranica), ukoliko ima dva autora treba navesti (Prezime & Prezime;godina izdanja,stranica). Za tri i više autora koristiti ime prvog autora te riječ „et al.“, i godinu izdanja (Prezime et al.;godina izdanja,stranica).

Tablice, slike, grafikoni, sheme, ….

iznad trebaju imati naslov, svoj broj i točan naziv na što se odnose ili što predstavljaju

Ispod Izvor: podatka koji mora biti provjerljiv. (ukoliko je izvor podatka vlastiti izračun, treba stajati izračun autora)

Literatura

Prilikom navođenja literature istu nemojte numerirati. Svi izvori literature trebaju biti navedeni u tekstu članka. Literatura treba uključivati najmanje 5 stavaka i ne smije biti centrirana. Lista izvora treba biti poredana po abecedi, prema prvom autoru. Ukoliko postoje publikacije istih autora trebaju biti poredane po godini izdanja. Ukoliko je više izvora od istog autora iste godine, potrebno ih je poredati po dinamici izlaženja tijekom godine.

Primjeri navođenja literature za:

Knjige

Barković, D. & Barković, I. (2004). Nobelova nagrada za ekonomiju, Ekonomski fakultet u Osijeku, ISBN 953-6073-83-8, Osijek

Članke iz zbornika radova

Barković, D. & Dukić, G. (2008). Analysis of the Development of the University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek and its Role in Building the Information Society, Zbornik radova sa Interdiscplinary Management Research IV, Barković, D. & Runzheimer, B. (ur), str. 488-504, ISBN 978-953-253-044-5, Poreč, 01-03. lipanj 2007, Ekonomski fakultet u Osijeku & Hochschule Pforzheim University of Applied Sciences, Osijek

Članke iz časopisa

Matić, B. ( 2007.) Nova monetarna rješenja u segmentu prigodnoga kovinskog novca, Numizmatičke vijesti 60, 209-221, ISSN 0546-9422
Matic, B. & Serdarusic, H. (2008) Models of Including Financially Inactive Population into the Financial System,

Dostupno na:
http://econpapers.repec.org/article/osijournl/v_3A4_3Ay_3A2008_3Ap_3A296-309.htm 
Pristup: (11-10-2008)

Zakone

Zakon o Bankama, Narodne novine 75/2008

Internet adrese

Kompletan link s datumom pristupa navedenim u zagradi